Ontwikkelingen voor 2017

Sinds 2014 is er een nieuw stelsel in de GGZ (zie de ontwikkelingen 2014). Daarmee is de GGZ zorg onderverdeelt in de POH GGZ, de Generalistische Basis GGZ en de Gespecialiseerde GGZ. Daarnaast is er per 1 januari 2015 een nieuwe wijziging doorgevoerd, namelijk de overgang van de jeugdzorg naar de gemeenten (zie de ontwikkelingen 2015). In 2016 hebben er geen grote wijzigingen plaatsgevonden (zie de ontwikkelingen 2016).

In grote lijnen wordt een cliënt op basis van de volgende criteria behandeld:
 1. Huisarts + POH: klachten buiten de DSM classificatie
 2. Basis GGZ: lichte en matige, niet complexe stoornissen
 3. Gespecialiseerde GGZ: complexere en/of meer risicovolle stoornissen

Qua administratieve werkwijze zijn er in 2017 ten opzichte van 2016 een aantal dingen veranderd voor de volwassenenzorg. De Basis GGZ- en Specialistische GGZ hebben vanaf 1 januari te maken met een kwaliteitsstatuut (zie meer informatie verderop) waarin de term hoofdbehandelaar is vervangen door regiebehandelaar. Het aantal beroepen dat regiebehandelaar kan zijn is tegelijkertijd ingeperkt. De volgende beroepen kunnen vrijgevestigde regiebehandelaar zijn: psychiater (alleen SGGZ), GZ-psycholoog (alleen BGGZ), psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog.

Overgang DSM-5
Tevens duidt en legt het Zorginstituut per 1 januari 2017 de verzekerde aanspraken geneeskundige GGZ uit op grond van de DSM-5. De DSM-5 wordt daarmee ook leidend voor de klinische praktijk. Om de impact in de bekostiging tot een absoluut minimum te beperken, worden de DSM-5-classificaties via een conversietabel ‘vertaald’ in DSM-IV-classificaties. Dat betekend dat u per 1 januari 2017 in de dossiers de DSM-diagnose volgens de DSM-5 invoert en dat de software dit automatisch omzet naar de DSM-IV voor het declaratieverkeer.

Verwijzingen en de administratieve afhandeling van jeugdzorg verloopt sinds 1 januari 2015 via de gemeenten. Binnen de Jeugdzorg zien we steeds meer dat gemeenten hun eigen productstructuur hanteren. De verwachting is dat dit in de toekomst verder zal gaan veranderen. Naar verwachting zal het declareren via de JW303 standaard toenemen en minder gebruik worden gemaakt van de de JW321 standaard, die veelal gebruikt werd voor Basis-GGZ binnen de jeugdhulp. Daarnaast zal de bekostiging per traject ook steeds vaker overgaan naar een maandbekostiging. Tevens zien we een toename in het gebruik van ondersteuningsprofielen, waarbij er steeds meer hulp op maat geïndiceerd en er daarmee ook op maat gefinancierd wordt.

Basis- en Gespecialiseerde GGZ 2017
Voor de Basis- en Gespecialiseerde GGZ is er in 2017 vrij weinig veranderd ten opzichte van 2016. Zo is de productstructuur gelijk gebleven. De maximum tarieven voor Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ 2017 zijn door de Nederlands Zorgautoriteit (NZa) gepubliceerd en wijken iets af ten opzichte van 2016.

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van Basis GGZ en Specialistische GGZ verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Een vereist onderdeel van het kwaliteitsstatuut is het aanleveren van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG). Voor vrijgevestigden is de Stichting Vrijgevestigd ROMmen (SVR) opgericht. U kunt via uw ROM-systeem en EPD-systeem de benodigde gegevens digitaal aanleveren om te voldoen aan de eisen zoals in de contracten met zorgverzekeraars vermeld staat. Praktijkdata heeft een eigen ROM-module geschikt voor de SBG-aanlevering. Daardoor kunt u alle benodigde gegevens vanuit 1 systeem aanleveren. Ook kan Praktijkdata nog steeds gekoppeld worden met bekende ROM-systemen zoals Telepsy, Reflectum en BergOp. Deze systemen bevatten ook vragenlijsten die geschikt zijn voor SBG-aanlevering.

Daarnaast blijft de DIS-aanlevering in 2017 verplicht (tenzij u een privacyverklaring door de cliënt laat ondertekenen). Regelgeving vanuit de overheid (zie regeling NR/REG-1735, beleidsregel BR/REG-17161 (basis-GGZ) en regeling NR/REG-1734 (gespecialiseerde GGZ)) en eisen die zorgverzekeraars stellen zorgen ervoor dat u bepaalde gegevens moet registreren. Uiteraard is registratie van alle benodigde gegevens mogelijk in de dossiers en agenda van Praktijkdata. Met behulp van intelligente ondersteuning vanuit het systeem wordt gepoogd uw administratieve belasting tot een minimum te beperken. U heeft zelf de volledige controle over het versturen van gegevens, zonder uw toestemming worden er geen gegevens met derden gedeeld. De aanleveringsplicht geldt voor zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgverleners in de BGGZ en SGGZ.

Jeugdzorg 2017
Sinds 1 januari 2016 is het declaratie en informatiemodel Jeugdwet (iJW 2.0) beschikbaar die medio dit jaar opgevolgd zal gaan worden door versie 2.1. Het Informatiemodel Jeugdwet (iJw 2.0) brengt de samenhang in processen, bedrijfsregels en berichtspecificaties in kaart en is flexibel te gebruiken zodat gemeenten beleidsvrijheid hebben in de uitvoering van de Jeugdwet. Er zijn in dit model acht productcategorieën vastgelegd. Naast de landelijke productcodes kunnen gemeenten ook eigen productcodes gebruiken via deze standaard. Middels VECOZO worden berichten tussen aanbieder en gemeente uitgewisseld.

Naast declaraties (via de JW303 of JW321 standaard) is het mogelijk om de volgende berichten binnen de jeugdhulp uit te wisselen, zoals berichten van gemeenten:
 • JW301 (toewijzing jeugdhulp)
 • JW306 (retourbericht aanvang jeugdhulp)
 • JW308 (retourbericht einde of mutatie jeugdhulp)
 • JW316 (retourbericht verzoek om toewijzing jeugdhulp)
Berichten van jeugdzorgaanbieder:
 • JW302 (retourbericht toewijzing jeugdhulp)
 • JW305 (aanvang jeugdhulp)
 • JW307 (einde of mutatie jeugdhulp)
 • JW315 (verzoek om toewijzing jeugdhulp)

Om deze berichten te kunnen ontvangen en versturen heeft u een aansluiting op Vecozo nodig en software die deze digitale berichtstandaarden ondersteunt. Met Praktijkdata voldoet u aan deze voorwaarden, want de digitale afhandeling van Jeugdzorg dossiers kan volledig via de verschillende modules in Praktijkdata verlopen. Jeugdzorg berichten en declaraties worden namelijk rechtstreeks vanuit Praktijkdata via Vecozo bij de gemeenten aangeleverd. Wel dient u zich bij Vecozo aan te melden voor autorisatie van uw certificaat m.b.t. de WMO en Jeugdwet.

Extra informatie
De verschillende beroepsverenigingen hebben zeer informatieve dossiers opgebouwd over de veranderingen in de GGZ:

Verder heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vragen en antwoorden over de transitie Jeugd GGZ online gezet. Tenslotte hebben beroepsverenigingen, overheid en zorgverzekeraars gezamenlijk een document Invoering Basis GGZ ontwikkeld met aanvullende informatie.

Overige handige documenten:

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op.