Ontwikkelingen voor 2016

Sinds 2014 is er een nieuw stelsel in de GGZ (zie de ontwikkelingen 2014). Daarmee is de GGZ zorg onderverdeelt in de POH GGZ, de Generalistische Basis GGZ en de Gespecialiseerde GGZ. Daarnaast is er per 1 januari 2015 een nieuwe wijziging doorgevoerd, namelijk de overgang van de jeugdzorg naar de gemeenten (zie de ontwikkelingen 2015).

In grote lijnen wordt een cliënt op basis van de volgende criteria behandeld:
  1. Huisarts + POH: klachten buiten de DSM IV classificatie
  2. Basis GGZ: lichte en matige, niet complexe stoornissen
  3. Gespecialiseerde GGZ: complexere en/of meer risicovolle stoornissen

Qua administratieve werkwijze is er in 2016 ten opzichte van 2015 weinig veranderd voor de volwassenenzorg. De financiële afhandeling loopt nog steeds via de zorgverzekeraars, na een verwijzing door de huisarts.

Verwijzingen en de administratieve afhandeling van jeugdzorg verloopt sinds 1 januari 2015 via de gemeenten. De hierboven genoemde indeling in criteria en de productstructuur zijn in 2016 voor de Jeugd GGZ bij de meeste gemeenten nog gelijk aan de volwassenzorg, al zijn er ook gemeenten die reeds een eigen productstructuur hanteren. De verwachting is dat dit per 2017 of 2018 verder zal gaan veranderen, aangezien de gemeenten dit zelf mogen inrichten.

Basis GGZ 2016
Voor de Basis GGZ is er in 2016 vrij weinig veranderd ten opzichte van 2015. Zo is de productstructuur gelijk gebleven. De maximum tarieven voor 2016 zijn door de Nederlands Zorgautoriteit (NZa) gepubliceerd en wijken iets af ten opzichte van 2015.

Sinds de invoering van de Basis GGZ per 2014 is er de verplichting om dossiergegevens aan te leveren bij het landelijke DBC-informatiesysteem (DIS). Deze dataset kan aangeleverd worden vanuit Praktijkdata. Dossiers in het systeem bevatten standaard alle benodigde invulvelden en controles, zodat het invoeren van gegevens heel natuurlijk verloopt en u er zo weinig mogelijk werk van heeft. De vereiste dataset omvat onder andere gegevens over de cliënt en het behandeltraject, waaronder behandelaarsgegevens, verwijsinformatie, diagnosecodes en het geleverd zorgproduct. De gegevens worden gepseudonimiseerd aangeleverd. Indien uw cliënt privacy bezwaren heeft, dan kunt u dit aangeven in Praktijkdata, zodat deze gegevens niet worden meegestuurd. Uiteraard heeft u zelf de volledige controle over het versturen van gegevens, zonder uw toestemming worden er geen gegevens met derden gedeeld.

Als u contracten heeft met zorgverzekeraars, dan is het gebruik van ROM een vereiste. De ROM-gegevens die u verzamelt moet u digitaal aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG) aanleveren. Een belangrijke verandering in 2016 betreft deze aanlevering aan de SBG. In eerste instantie was het de bedoeling dat deze gegevens via de verplichte DIS-aanlevering meegeleverd zouden worden. De NZa heeft echter afgelopen jaar het DIS-portal overgenomen en ziet de doorlevering van ROM-gegevens niet als haar kerntaak. Daarom hebben brancheorganisaties, zorgverzekeraars en de SBG besloten een derde partij een nieuw ROM-aanleverportaal te laten ontwikkelen. Dit portaal wordt ontwikkeld door InfinitCare en is per 1 oktober 2016 operationeel. U kunt zich aanmelden op de website van de Stichting Vrijgevestigde ROMmen (SVR). Uitgangspunt is dat u via uw ROM-systeem en EPD-systeem de benodigde gegevens digitaal aanlevert om te voldoen aan de eisen zoals in de contracten met zorgverzekeraars vermeld staat. Omdat u de gegevens digitaal moet aanleveren is digitale afname van ROM vragenlijsten natuurlijk tijdbesparend (maar niet verplicht, afname mag ook op papier). Praktijkdata heeft een eigen ROM-module geschikt voor de SBG-aanlevering. Daardoor kunt u alle benodigde gegevens vanuit 1 systeem aanleveren. Ook kan Praktijkdata nog steeds gekoppeld worden met bekende ROM-systemen zoals Telepsy, Reflectum en BergOp. Deze systemen bevatten uiteraard ook vragenlijsten die geschikt zijn voor SBG-aanlevering.

Daarnaast blijft de DIS-aanlevering in 2016 verplicht (tenzij u een privacyverklaring door de cliënt laat ondertekenen). Regelgeving vanuit de overheid (zie regeling NR/CU-732 en beleidsregel BR/CU 7158) en eisen die zorgverzekeraars stellen zorgen ervoor dat u bepaalde gegevens moet registreren. Uiteraard is registratie van alle benodigde gegevens mogelijk in de dossiers en agenda van Praktijkdata. Met behulp van intelligente ondersteuning vanuit het systeem wordt gepoogd uw administratieve belasting tot een minimum te beperken.

Jeugd GGZ 2016
Sinds 1 januari 2015 valt de jeugdhulpverlening onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Afgelopen jaar waren er nog veel problemen met de administratieve afhandeling van declaraties, voornamelijk door softwareproblemen bij gemeenten en de complexiteit van de productstructuren. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft dit probleem onderkend en daarom is ingezet op vereenvoudiging van productstructuren en declaratieprocessen. Gevolg hiervan is dat de hoeveelheid productcodes drastisch is verminderd en dat er een aantal nieuwe digitale berichtenstandaarden is toegevoegd. Veel gemeenten hebben deze nieuwe standaarden sinds begin 2016 geïmplementeerd, waarbij een aantal gemeenten deze reeds verplicht stelt. Inhoudelijk betreft het digitale berichten waarmee u een toewijzing voor jeugdhulp aanvraagt en ontvangt, start- en eindberichten voor de levering van jeugdhulp, en nieuwe versies voor de declaratie van de geleverde jeugdhulp. Om deze berichten te kunnen ontvangen en versturen heeft u een aansluiting op Vecozo nodig en software die deze digitale berichtstandaarden ondersteunt.

Met Praktijkdata voldoet u aan deze voorwaarden, want de digitale afhandeling van Jeugdzorg dossiers kan volledig via de verschillende modules in Praktijkdata verlopen. Jeugdzorg berichten en declaraties worden namelijk rechtstreeks vanuit Praktijkdata via Vecozo bij de gemeenten aangeleverd. Wel dient u zich bij Vecozo aan te melden voor autorisatie van uw certificaat m.b.t. de WMO en Jeugdwet.

Extra informatie
De verschillende beroepsverenigingen hebben zeer informatieve dossiers opgebouwd over de veranderingen in de GGZ:

Verder heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vragen en antwoorden over de transitie Jeugd GGZ online gezet. Tenslotte hebben beroepsverenigingen, overheid en zorgverzekeraars gezamenlijk de website Invoering Basis GGZ ontwikkeld met aanvullende informatie.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op.