Ontwikkelingen voor 2019

Sinds 2015 is de psychologische zorg onderverdeelt in de POH GGZ, de Generalistische Basis GGZ, de Gespecialiseerde GGZ en de Jeugdhulp. In 2018 zijn enkele veranderingen doorgevoerd, zoals de overgang naar de DSM-5, de invoering van het kwaliteitsstatuut en nieuwe berichtstandaarden in de Jeugdhulp (zie ook de ontwikkelingen 2018).

In grote lijnen wordt een cliënt op basis van de volgende criteria behandeld:
 1. Huisarts + POH: klachten buiten de DSM classificatie
 2. Basis GGZ: lichte en matige, niet complexe stoornissen
 3. Gespecialiseerde GGZ: complexere en/of meer risicovolle stoornissen
 4. Jeugdhulp: kinderen en jeugd tot 18 jaar

Qua administratieve werkwijze zijn er in 2019 ten opzichte van 2018 weinig veranderingen voor de volwassenenzorg. Wel blijft het van belang om ROM-metingen te doen en DIS-gegevens aan te leveren.

Als zorgverlener in de Jeugdhulp heeft u te maken met het digitale berichtenverkeer met gemeenten. Vanaf 1 januari 2018 zijn er een 3-tal uitvoeringsvarianten. Praktijkdata is reeds ingericht om hiermee te kunnen werken en zal veel handelingen voor u automatiseren. Vrijwel alle gemeenten maken per 2019 gebruik van het digitale berichtenverkeer via Vecozo. Onze software is hieraan gekoppeld, dus u kunt toewijzingsaanvragen, beschikkingen en declaraties allemaal via Praktijkdata laten verlopen. Ook ontvangt u retourinformatie van gemeenten als antwoord op de door u verstuurde berichten in Praktijkdata.

Nieuwe Europese privacywet
Sinds 25 mei 2018 geldt de nieuwe en strengere Europese privacywetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze AVG geldt voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken. Om hieraan te voldaan is het van belang dat u maatregelen heeft genomen. Zo is er de verantwoordingsplicht die inhoudt dat u moet kunnen aantonen dat uw verwerkingen aan de regels van de AVG voldoen. Eén van de maatregelen is het afsluiten van een verwerkersovereenkomst met uw softwareleverancier. Wij hebben hiervoor een standaardformat beschikbaar. Daarnaast is het van belang om te werken met NEN7510 gecertificeerde software zoals Praktijkdata en uw inlogaccount met 2-factor authenticatie te beveiligen.

Basis- en Gespecialiseerde GGZ 2019
Voor de Basis- en Gespecialiseerde GGZ is er in 2019 vrij weinig veranderd ten opzichte van 2018. Zo is de productstructuur gelijk gebleven. De maximum tarieven voor Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ 2019 zijn door de Nederlands Zorgautoriteit (NZa) gepubliceerd en wijken iets af ten opzichte van 2018.

Op basis van het kwaliteitsstatuut bent u verplicht om ROM-gegevens aan te leveren. Voor vrijgevestigden is de Stichting Vrijgevestigd ROMmen (SVR) opgericht. U kunt via uw ROM-systeem en EPD-systeem de benodigde gegevens digitaal aanleveren om te voldoen aan de eisen zoals in de contracten met zorgverzekeraars vermeld staat. Praktijkdata heeft een eigen ROM-module geschikt voor de SBG-aanlevering. Daardoor kunt u alle benodigde gegevens vanuit 1 systeem aanleveren. Ook kan Praktijkdata gekoppeld worden met bekende ROM-systemen zoals Telepsy, Reflectum en BergOp. Deze systemen bevatten ook vragenlijsten die geschikt zijn voor SBG-aanlevering. Er is overigens nog steeds discussie over de privacy gevoeligheid en juridische grondslag voor het aanleveren van ROM-gegevens aan de SBG. Zo raadt de LVVP aan om wel te blijven ROMmen, maar vooralsnog geen gegevens aan te leveren. Vanaf 2019 is het nieuwe GGZ-kwaliteitsinstituut AKWA operationeel, en één van de doelen is dat men zich gaat bezighouden met een ROM-aanlevering nieuwe stijl volgens de nieuwste Europese richtlijnen ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens.

Daarnaast blijft de DIS-aanlevering in 2019 verplicht (tenzij u een privacyverklaring door de cliënt laat ondertekenen). Regelgeving vanuit de overheid (zie regeling NR/REG-1804, beleidsregel BR/REG-18120 (basis-GGZ) en regeling NR/REG-1803 (gespecialiseerde GGZ)) en eisen die zorgverzekeraars stellen zorgen ervoor dat u bepaalde gegevens moet registreren. Uiteraard is registratie van alle benodigde gegevens mogelijk in de dossiers en agenda van Praktijkdata. Met behulp van intelligente ondersteuning vanuit het systeem wordt gepoogd uw administratieve belasting tot een minimum te beperken. U heeft zelf de volledige controle over het versturen van gegevens, zonder uw toestemming worden er geen gegevens met derden gedeeld. De aanleveringsplicht geldt voor zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgverleners in de BGGZ en SGGZ.

De verwachting is dat er in 2020 een nieuw bekostigingsmodel voor de GGZ wordt geïntroduceerd. Hierbij wordt de DBC-systematiek vervangen door een zorgclustermodel. Het door de behandelaar gekozen zorgcluster en de behandelactiviteiten zijn daarbij begrensd in tijd en geld. Ook nieuw in het model is dat de behandelaar op vaste momenten de behandeling met de cliënt evalueert en op basis daarvan de vervolgbehandeling bepaalt. Het nieuwe model wordt op dit moment in de praktijk getest bij een aantal zorginstellingen en praktijken. Uiteraard houden we de ontwikkelingen in de gaten, zodat de nieuwe manier van werken tijdig wordt ingebouwd in Praktijkdata.

Jeugdhulp 2019
Sinds april 2018 is het declaratie en informatiemodel Jeugdwet versie iJW 2.2 beschikbaar en officieel in gebruik. Het Informatiemodel Jeugdwet (iJw 2.2) brengt de samenhang in processen, bedrijfsregels en berichtspecificaties in kaart en is flexibel te gebruiken zodat gemeenten beleidsvrijheid hebben in de uitvoering van de Jeugdwet. Naast de landelijke productcodes kunnen gemeenten ook eigen productcodes gebruiken via deze standaard. Middels Vecozo worden berichten tussen aanbieder en gemeente uitgewisseld.

Naast declaraties via de JW303 standaard is het bij veel gemeenten een vereiste om de volgende berichten binnen de jeugdhulp uit te wisselen:
 • JW301 (toewijzing jeugdhulp)
 • JW306 (retourbericht aanvang jeugdhulp)
 • JW308 (retourbericht einde of mutatie jeugdhulp)
 • JW316 (retourbericht verzoek om toewijzing jeugdhulp)
Berichten van jeugdzorgaanbieder:
 • JW302 (retourbericht toewijzing jeugdhulp)
 • JW305 (aanvang jeugdhulp)
 • JW307 (einde of mutatie jeugdhulp)
 • JW315 (verzoek om toewijzing jeugdhulp)

Om deze berichten te kunnen ontvangen en versturen heeft u een aansluiting op Vecozo nodig en software die deze digitale berichtstandaarden ondersteunt. Met Praktijkdata voldoet u aan deze voorwaarden, want de digitale afhandeling van Jeugdzorg dossiers kan volledig via de verschillende modules in Praktijkdata verlopen. Jeugdzorg berichten en declaraties worden namelijk rechtstreeks vanuit Praktijkdata via Vecozo bij de gemeenten aangeleverd. Wel dient u zich bij Vecozo aan te melden voor autorisatie van uw certificaat m.b.t. de Jeugdwet en WMO.

Contracten, uurtarieven en onderhanden werk
Wanneer u contracten afsluiten met zorgverzekeraars of gemeenten, dan is het van belang om de financiële stand van zaken continue in de gaten te houden. Zo kunt u te maken hebben met budgetplafonds, maximale productie of normatieve uurtarieven. Met Praktijkdata kunt u op ieder moment zien hoe u er op dit soort indicatoren voorstaat, zodat u later niet voor verrassingen komt te staan. Verder komt het voor dat u overzichten moet aanleveren aan gemeenten, zorgverzekeraars of uw boekhouder, zoals onderhanden werk of een financieel jaaroverzicht. Ook hierin voorziet de software.

Vermindering administratieve lasten
Als zorgverlener wilt u inhoudelijk bezig zijn en zo min mogelijk administratieve lasten hebben. In de praktijk blijkt dit soms moeilijk te realiseren, zeker in de Jeugdhulp. Ondersteunende software zoals Praktijkdata kan u hierbij helpen. Zo neemt de software veel werk uit handen door gegevensaanleveringen (ROM, DIS, CBS) te automatiseren. Daarnaast kunt u gebruik maken van documentsjablonen om brieven, behandelplannen en verslagen zoveel mogelijk te laten vullen met gegevens uit het dossier. Daarmee voorkomt u dubbel werk. Ook bevat Praktijkdata een mogelijkheid om uw website te koppelen, zodat u bijvoorbeeld de gegevens uit een aanmeldingsformulier op veilige wijze in Praktijkdata kunt laten overnemen, zonder overtypen.

Extra informatie
De verschillende beroepsverenigingen hebben zeer informatieve dossiers opgebouwd over de veranderingen in de GGZ:

Overige handige documenten:

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op.