Ontwikkelingen voor 2018

Sinds 2015 is de psychologische zorg onderverdeelt in de POH GGZ, de Generalistische Basis GGZ, de Gespecialiseerde GGZ en de Jeugdzorg. In 2017 zijn enkele veranderingen doorgevoerd, zoals de overgang naar de DSM-5, de invoering van het kwaliteitsstatuut en nieuwe berichtstandaarden in de Jeugdzorg (zie ook de ontwikkelingen 2017).

In grote lijnen wordt een cliënt op basis van de volgende criteria behandeld:
 1. Huisarts + POH: klachten buiten de DSM classificatie
 2. Basis GGZ: lichte en matige, niet complexe stoornissen
 3. Gespecialiseerde GGZ: complexere en/of meer risicovolle stoornissen
 4. Jeugdzorg: kinderen en jeugd tot 18 jaar

Qua administratieve werkwijze zijn er in 2018 ten opzichte van 2017 weinig veranderingen voor de volwassenenzorg. Wel blijft het van belang om ROM-metingen te doen en DIS-gegevens aan te leveren.

Als zorgverlener in de Jeugdzorg heeft u te maken met het digitale berichtenverkeer met gemeenten. Vanaf 1 januari 2018 is het niet meer mogelijk om Jeugdzorg via DBC's of Basis GGZ producten te declareren. Hiervoor in de plaats komen een 3-tal uitvoeringsvarianten. Wij hebben de verschillende varianten die jeugdzorgregio's hanteren bekeken en onze verwachting is dat de administratieve lasten hiermee gaan verminderen. Veel gemeenten zullen gaan werken op basis van vaste tarieven per uur, per maand of per traject. Praktijkdata is reeds ingericht om hiermee te kunnen werken en zal veel handelingen voor u automatiseren. Vrijwel alle gemeenten maken per 2018 gebruik van het digitale berichtenverkeer via Vecozo. Onze software is hieraan gekoppeld, dus u kunt toewijzingsaanvragen, beschikkingen en declaraties allemaal via Praktijkdata laten verlopen. Ook ontvangt u retourinformatie van gemeenten als antwoord op de door u verstuurde berichten in Praktijkdata.

Nieuwe Europese privacywet
Per 25 mei 2018 geldt de nieuwe en strengere Europese privacywetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze AVG zal gelden voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken. Om hieraan te voldaan is het van belang dat u tijdig maatregelen neemt. Zo is er de verantwoordingsplicht die inhoudt dat u moet kunnen aantonen dat uw verwerkingen aan de regels van de AVG voldoen. Eén van de maatregelen is het afsluiten van een bewerkersovereenkomst met uw softwareleverancier. Wij hebben hiervoor een standaardformat beschikbaar. Daarnaast is het van belang om te werken met NEN7510 gecertificeerde software zoals Praktijkdata en uw inlogaccount met 2-factor authenticatie te beveiligen.

Basis- en Gespecialiseerde GGZ 2018
Voor de Basis- en Gespecialiseerde GGZ is er in 2018 vrij weinig veranderd ten opzichte van 2017. Zo is de productstructuur gelijk gebleven. De maximum tarieven voor Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ 2018 zijn door de Nederlands Zorgautoriteit (NZa) gepubliceerd en wijken iets af ten opzichte van 2017.

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van Basis GGZ en Specialistische GGZ verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Een vereist onderdeel van het kwaliteitsstatuut is het aanleveren van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG). Voor vrijgevestigden is de Stichting Vrijgevestigd ROMmen (SVR) opgericht. U kunt via uw ROM-systeem en EPD-systeem de benodigde gegevens digitaal aanleveren om te voldoen aan de eisen zoals in de contracten met zorgverzekeraars vermeld staat. Praktijkdata heeft een eigen ROM-module geschikt voor de SBG-aanlevering. Daardoor kunt u alle benodigde gegevens vanuit 1 systeem aanleveren. Ook kan Praktijkdata gekoppeld worden met bekende ROM-systemen zoals Telepsy, Reflectum en BergOp. Deze systemen bevatten ook vragenlijsten die geschikt zijn voor SBG-aanlevering. Er is overigens discussie over de privacy gevoeligheid en juridische grondslag voor het aanleveren van ROM-gegevens aan de SBG. Een aantal beroepsverenigingen raadt dan ook aan om wel te blijven ROMmen, maar vooralsnog geen gegevens aan te leveren, tot hier meer duidelijkheid over is.

Daarnaast blijft de DIS-aanlevering in 2018 verplicht (tenzij u een privacyverklaring door de cliënt laat ondertekenen). Regelgeving vanuit de overheid (zie regeling NR/REG-1804, beleidsregel BR/REG-18120 (basis-GGZ) en regeling NR/REG-1803 (gespecialiseerde GGZ)) en eisen die zorgverzekeraars stellen zorgen ervoor dat u bepaalde gegevens moet registreren. Uiteraard is registratie van alle benodigde gegevens mogelijk in de dossiers en agenda van Praktijkdata. Met behulp van intelligente ondersteuning vanuit het systeem wordt gepoogd uw administratieve belasting tot een minimum te beperken. U heeft zelf de volledige controle over het versturen van gegevens, zonder uw toestemming worden er geen gegevens met derden gedeeld. De aanleveringsplicht geldt voor zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgverleners in de BGGZ en SGGZ.

Jeugdzorg 2018
Sinds 12 juni 2017 is het declaratie en informatiemodel Jeugdwet (iJW 2.1) beschikbaar en officieel in gebruik. Het Informatiemodel Jeugdwet (iJw 2.1) brengt de samenhang in processen, bedrijfsregels en berichtspecificaties in kaart en is flexibel te gebruiken zodat gemeenten beleidsvrijheid hebben in de uitvoering van de Jeugdwet. Naast de landelijke productcodes kunnen gemeenten ook eigen productcodes gebruiken via deze standaard. Middels Vecozo worden berichten tussen aanbieder en gemeente uitgewisseld.

Naast declaraties via de JW303 standaard is het bij veel gemeenten een vereiste om de volgende berichten binnen de jeugdhulp uit te wisselen:
 • JW301 (toewijzing jeugdhulp)
 • JW306 (retourbericht aanvang jeugdhulp)
 • JW308 (retourbericht einde of mutatie jeugdhulp)
 • JW316 (retourbericht verzoek om toewijzing jeugdhulp)
Berichten van jeugdzorgaanbieder:
 • JW302 (retourbericht toewijzing jeugdhulp)
 • JW305 (aanvang jeugdhulp)
 • JW307 (einde of mutatie jeugdhulp)
 • JW315 (verzoek om toewijzing jeugdhulp)

Om deze berichten te kunnen ontvangen en versturen heeft u een aansluiting op Vecozo nodig en software die deze digitale berichtstandaarden ondersteunt. Met Praktijkdata voldoet u aan deze voorwaarden, want de digitale afhandeling van Jeugdzorg dossiers kan volledig via de verschillende modules in Praktijkdata verlopen. Jeugdzorg berichten en declaraties worden namelijk rechtstreeks vanuit Praktijkdata via Vecozo bij de gemeenten aangeleverd. Wel dient u zich bij Vecozo aan te melden voor autorisatie van uw certificaat m.b.t. de Jeugdwet en WMO.

Contracten, uurtarieven en onderhanden werk
Wanneer u contracten afsluiten met zorgverzekeraars of gemeenten, dan is het van belang om de financiële stand van zaken continue in de gaten te houden. Zo kunt u te maken hebben met budgetplafonds, maximale productie of normatieve uurtarieven. Met Praktijkdata kunt u op ieder moment zien hoe u er op dit soort indicatoren voorstaat, zodat u later niet voor verrassingen komt te staan. Verder komt het voor dat u overzichten moet aanleveren aan gemeenten, zorgverzekeraars of uw boekhouder, zoals onderhanden werk of een financieel jaaroverzicht. Ook hierin voorziet de software.

Vermindering administratieve lasten
Als zorgverlener wilt u inhoudelijk bezig zijn en zo min mogelijk administratieve lasten hebben. In de praktijk blijkt dit soms moeilijk te realiseren, zeker in de Jeugdzorg. Ondersteunende software zoals Praktijkdata kan u hierbij helpen. Zo neemt de software veel werk uit handen door gegevensaanleveringen (ROM, DIS, CBS) te automatiseren. Daarnaast kunt u gebruik maken van documentsjablonen om brieven, behandelplannen en verslagen zoveel mogelijk te laten vullen met gegevens uit het dossier. Daarmee voorkomt u dubbel werk. Ook bevat Praktijkdata een mogelijkheid om uw website te koppelen, zodat u bijvoorbeeld de gegevens uit een aanmeldingsformulier op veilige wijze in Praktijkdata kunt laten overnemen, zonder overtyp werk.

Extra informatie
De verschillende beroepsverenigingen hebben zeer informatieve dossiers opgebouwd over de veranderingen in de GGZ:

Overige handige documenten:

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op.