Ontwikkelingen voor 2024

Inmiddels is het Zorgprestatiemodel alweer 2 jaar in gebruik. Voor het Zorgprestatiemodel zijn er in 2024 kleine aanpassingen doorgevoerd. Voor de Jeugdzorg en WMO zijn er geen grote veranderingen geweest en is de situatie stabiel.

Zorgprestatiemodel in 2024
Het Zorgprestatiemodel zal in 2024 op dezelfde manier blijven werken. In het Zorgprestatiemodel bepalen prestaties welke vergoeding een zorgaanbieder krijgt voor geleverde zorg. Een prestatie is bijvoorbeeld een consult. Het belangrijkste kenmerk van het nieuwe model is eenvoud. Zo worden de prestaties op de rekening duidelijk herkenbaar en controleerbaar voor cliënten.

Een traject in het ZPM bestaat uit twee fases, een diagnostiekfase en een behandelfase. Consulten worden gedeclareerd op basis van intervallen, namelijk 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 en 120 minuten voor diagnostiek en behandeling. Er is een wijziging bij de intervallen van de groepsconsulten. Deze zullen in 2024 namelijk op basis van intervallen van 15 minuten gedeclareerd moeten worden (voorheen was dit per 30 minuten). Als u afwijkt van deze intervallen, zal de tijd naar beneden worden afgerond. Indirecte tijd hoeft niet meer geregistreerd te worden en kan niet gedeclareerd worden, want de NZa heeft dit verdisconteerd in de tarieven. Daarnaast zijn er ook overige prestaties zoals intercollegiaal overleg of schriftelijke informatieverstrekking beschikbaar die u via het ZPM kunt declareren.

De tarieven waarmee u moet declareren worden vastgesteld door de NZa. Als u contracten heeft bij zorgverzekeraars, geldt meestal een percentage van dit NZa tarief. Het te declareren tarief wordt bepaald op basis van een aantal eigenschappen: tijdsduur van het consult, soort activiteit, beroep, setting en eventuele toeslagen.

Gedurende het zorgtraject dienen bepaalde gegevens geregistreerd te worden voor de declaratie. Dit betreft onder meer de diagnose, echelon, profiel en de zorgvraagtypering. Voor het vaststellen van de zorgvraagtypering wordt de HoNOS+ vragenlijst gebruikt.

Zie voor meer informatie over het Zorgprestatiemodel:
Jeugdhulp en WMO in 2024
In 2024 is het declaratie en informatiemodel Jeugdwet en WMO versie 3.2 in gebruik. De informatiemodellen op iStandaarden brengen de samenhang in processen, bedrijfsregels en berichtspecificaties in kaart en zijn flexibel te gebruiken zodat gemeenten beleidsvrijheid hebben in de uitvoering van de Jeugdwet. Naast de landelijke productcodes kunnen gemeenten ook eigen productcodes gebruiken via deze standaard. Middels Vecozo worden berichten tussen aanbieder en gemeente uitgewisseld.

Naast declaraties via de JW323 en WMO323 standaarden is het bij veel gemeenten een vereiste om de volgende berichten binnen de Jeugdzorg en WMO uit te wisselen:
 • 301-bericht (toewijzing hulp)
 • 306-bericht (retourbericht aanvang hulp)
 • 308-bericht (retourbericht einde of mutatie hulp)
 • 316-bericht (retourbericht verzoek om toewijzing hulp)
 • 318-bericht (retourbericht verzoek om wijziging hulp)
 • 319-bericht (antwoordbericht op verzoek om wijziging hulp)
Berichten van zorgaanbieder:
 • 302-bericht (retourbericht toewijzing hulp)
 • 305-bericht (aanvang hulp)
 • 307-bericht (einde of mutatie hulp)
 • 315-bericht (verzoek om toewijzing hulp)
 • 317-bericht (verzoek om wijziging hulp)
 • 320-bericht (retourbericht op antwoordbericht)

Om deze berichten te kunnen ontvangen en versturen heeft u een aansluiting op Vecozo nodig en software die deze digitale berichtstandaarden ondersteunt. Met Praktijkdata voldoet u aan deze voorwaarden, want de digitale afhandeling van Jeugdzorg en WMO dossiers kan volledig via de verschillende modules in Praktijkdata verlopen. Jeugdzorg en WMO berichten en declaraties worden namelijk rechtstreeks vanuit Praktijkdata via Vecozo bij de gemeenten aangeleverd. Wel dient u zich bij Vecozo aan te melden voor autorisatie van uw certificaat m.b.t. de Jeugdwet en WMO.

Vermindering administratieve lasten
Als zorgverlener wilt u inhoudelijk bezig zijn en zo min mogelijk administratieve lasten hebben. In de praktijk blijkt dit soms moeilijk te realiseren. Ondersteunende software zoals Praktijkdata kan u hierbij helpen. Zo neemt onze software veel werk uit handen door gegevensaanleveringen (CBS, BIG, zorgvraagtypering, wachttijden) te automatiseren. Daarnaast kunt u gebruik maken van documentsjablonen om brieven, behandelplannen en verslagen zoveel mogelijk te laten vullen met gegevens uit het dossier. Daarmee voorkomt u dubbel werk. Ook bevat Praktijkdata een mogelijkheid om uw website te koppelen, zodat u bijvoorbeeld de gegevens uit een aanmeldingsformulier op veilige wijze in Praktijkdata kunt laten overnemen, zonder overtypen.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op.