Ontwikkelingen voor 2021

Sinds 2015 is de psychologische zorg onderverdeeld in de POH GGZ, de Generalistische Basis GGZ, de Gespecialiseerde GGZ en de Jeugdhulp. Afgelopen jaren zijn er enkele veranderingen doorgevoerd (zie ook de ontwikkelingen 2020), maar in 2021 lijkt de situatie redelijk stabiel te zijn.

In grote lijnen wordt een cliënt op basis van de volgende criteria behandeld:
 1. Huisarts + POH: klachten buiten de DSM classificatie
 2. Basis GGZ: lichte en matige, niet complexe stoornissen
 3. Gespecialiseerde GGZ: complexere en/of meer risicovolle stoornissen
 4. Jeugdhulp: kinderen en jeugd tot 18 jaar

Basis- en Gespecialiseerde GGZ 2021
Voor de Basis- en Gespecialiseerde GGZ is er in 2021 vrij weinig veranderd ten opzichte van 2020. Zo is de productstructuur gelijk gebleven. De maximum tarieven voor Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ 2021 zijn door de Nederlands Zorgautoriteit (NZa) gepubliceerd en wijken iets af ten opzichte van 2020.

De DIS-aanlevering in 2021 blijft verplicht (tenzij u een privacyverklaring door de cliënt laat ondertekenen). Regelgeving vanuit de overheid (zie regeling NR/REG-2114a, beleidsregel BR/REG-21143a (basis-GGZ) en regeling NR/REG-2113a (gespecialiseerde GGZ)) en eisen die zorgverzekeraars stellen zorgen ervoor dat u bepaalde gegevens moet registreren. Uiteraard is registratie van alle benodigde gegevens mogelijk in de dossiers en agenda van Praktijkdata. Met behulp van intelligente ondersteuning vanuit het systeem wordt gepoogd uw administratieve belasting tot een minimum te beperken. U heeft zelf de volledige controle over het versturen van gegevens. Zonder uw toestemming worden er geen gegevens met derden gedeeld. De aanleveringsplicht geldt voor zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgverleners in de BGGZ en SGGZ.

In 2022 wordt een nieuw bekostigingsmodel voor de GGZ geïntroduceerd. Hierbij wordt de DBC-systematiek vervangen door het Zorgprestatiemodel. Het Zorgprestatiemodel is een model voor prestatiebekostiging. De prestaties bepalen welke vergoeding een zorgaanbieder krijgt voor geleverde zorg. Een prestatie is in het nieuwe model bijvoorbeeld een consult. Het belangrijkste kenmerk van het nieuwe model moet eenvoud zijn. De prestaties op de rekening worden duidelijk herkenbaar. Ze zijn dan makkelijker te controleren voor cliënt en zorgverzekeraar. Uiteraard houden we de ontwikkelingen in de gaten, zodat de nieuwe manier van werken tijdig wordt ingebouwd in Praktijkdata.

Jeugdhulp en WMO 2021
Per 1 januari 2021 is het declaratie en informatiemodel Jeugdwet en WMO versie iJW 3.0 beschikbaar en officieel in gebruik. Het Informatiemodel Jeugdwet (iJw 3.0) brengt de samenhang in processen, bedrijfsregels en berichtspecificaties in kaart en is flexibel te gebruiken zodat gemeenten beleidsvrijheid hebben in de uitvoering van de Jeugdwet. Naast de landelijke productcodes kunnen gemeenten ook eigen productcodes gebruiken via deze standaard. Middels Vecozo worden berichten tussen aanbieder en gemeente uitgewisseld.

Naast declaraties via de JW323 en WMO323 standaarden is het bij veel gemeenten een vereiste om de volgende berichten binnen de jeugdhulp en WMO uit te wisselen:
 • 301-bericht (toewijzing hulp)
 • 306-bericht (retourbericht aanvang hulp)
 • 308-bericht (retourbericht einde of mutatie hulp)
 • 316-bericht (retourbericht verzoek om toewijzing hulp)
 • 318-bericht (retourbericht verzoek om wijziging hulp)
 • 319-bericht (antwoordbericht op verzoek om wijziging hulp)
 • 325-bericht (antwoordbericht declaratie)
Berichten van zorgaanbieder:
 • 302-bericht (retourbericht toewijzing hulp)
 • 305-bericht (aanvang hulp)
 • 307-bericht (einde of mutatie hulp)
 • 315-bericht (verzoek om toewijzing hulp)
 • 317-bericht (verzoek om wijziging hulp)
 • 320-bericht (retourbericht op antwoordbericht)
 • 323-bericht (declaratie bericht)

Om deze berichten te kunnen ontvangen en versturen heeft u een aansluiting op Vecozo nodig en software die deze digitale berichtstandaarden ondersteunt. Met Praktijkdata voldoet u aan deze voorwaarden, want de digitale afhandeling van Jeugdzorg en WMO dossiers kan volledig via de verschillende modules in Praktijkdata verlopen. Jeugdzorg en WMO berichten en declaraties worden namelijk rechtstreeks vanuit Praktijkdata via Vecozo bij de gemeenten aangeleverd. Wel dient u zich bij Vecozo aan te melden voor autorisatie van uw certificaat m.b.t. de Jeugdwet en WMO.

Contracten, uurtarieven en onderhanden werk
Wanneer u contracten afsluit met zorgverzekeraars of gemeenten, dan is het van belang om de financiële stand van zaken continue in de gaten te houden. Zo kunt u te maken hebben met budgetplafonds, maximale productie of normatieve uurtarieven. Met Praktijkdata kunt u op ieder moment zien hoe u er op dit soort indicatoren voorstaat, zodat u later niet voor verrassingen komt te staan. Verder komt het voor dat u overzichten moet aanleveren aan gemeenten, zorgverzekeraars, CBS of uw boekhouder, zoals onderhanden werk of een financieel jaaroverzicht. Ook hierin voorziet onze software.

Digitaal inzagerecht cliënten
Cliënten gaan steeds meer de regie voeren over hun eigen gezondheid. Deze ontwikkeling wordt versterkt doordat zij meer rechten krijgen. Vanaf 1 juli 2020 hebben cliënten wettelijk recht op elektronische inzage en afschrift van hun medisch dossier. Vanaf die datum zullen de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wvpz) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) volledig van kracht zijn. Dit houdt onder meer in dat cliënten kosteloos recht hebben op online inzage in het medisch dossier, alsook hiervan een digitaal afschrift te krijgen. Met het cliëntenportal van Praktijkdata kunt u reeds voldoen aan deze eisen. Zo kunt u via het portal documenten delen met uw cliënten. Op basis van een documentsjabloon kunt u daarmee eenvoudig het volledige dossier digitaal inzichtelijk maken voor de cliënt (een documentsjabloon hiervoor is opvraagbaar bij de Servicedesk). Ook is het vernieuwde cliëntenportaal beschikbaar waarmee het nog eenvoudiger wordt om het medisch dossier te delen. Zo wordt het instelbaar welke dossieronderdelen u wilt delen met de cliënt. U kunt bijvoorbeeld kiezen welke aantekeningen u wilt delen en welke niet. Ook kunt u met de nieuwe versie derden (bijvoorbeeld gescheiden ouders) via een eigen portalaccount inzage kunnen geven in specifieke onderdelen van een dossier.

Vermindering administratieve lasten
Als zorgverlener wilt u inhoudelijk bezig zijn en zo min mogelijk administratieve lasten hebben. In de praktijk blijkt dit soms moeilijk te realiseren, zeker in de Jeugdhulp en WMO. Ondersteunende software zoals Praktijkdata kan u hierbij helpen. Zo neemt onze software veel werk uit handen door gegevensaanleveringen (ROM, DIS, CBS) te automatiseren. Daarnaast kunt u gebruik maken van documentsjablonen om brieven, behandelplannen en verslagen zoveel mogelijk te laten vullen met gegevens uit het dossier. Daarmee voorkomt u dubbel werk. Ook bevat Praktijkdata een mogelijkheid om uw website te koppelen, zodat u bijvoorbeeld de gegevens uit een aanmeldingsformulier op veilige wijze in Praktijkdata kunt laten overnemen, zonder overtypen.

Extra informatie
De verschillende beroepsverenigingen hebben zeer informatieve dossiers opgebouwd over de veranderingen in de GGZ:

Overige handige documenten:

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op.